Ke dni 1.10.2020 vstoupila v účinnost novela trestního zákoníku, která přináší několik významných změn. Každý obviněný by si měl v současné době prověřit  zda se ho novelizace nedotkla v jeho prospěch. Zejména by si každý měl odpovědět na následující otázky. Jak se novelizace dotkne zániku trestnosti, co možné zmírnění trestní kvalifikace? Jak se novela může dotknout promlčení nebo možnosti nařízení odposlechů? Pokud novelizace trestního zákoníku vám nebo vašemu příbuznému může nějak pomoci, jak mám procesně postupovat?

Níže uvádíme základní přehled změn a doporučujeme případně konzultaci s advokátem naší kanceláře JFK Legal, který s vámi může konkrétní dopady novely na váš případ, či případ vašeho příbuzného, konzultovat. Poradíme Vám i s procesním řešením uvedené situace a navrhneme další postup.

Změna hranice škody

V trestním zákoníku dochází, mimo jiné, ke změně hranice škody, dle § 138 odst. 1 trestního zákoníku.

Uvedené může mít vliv na (bez)trest(nost), promlčení, délku vazby, ale i samotný trest. Rovněž mohou mít změny v trestním zákoníku u hranice škody dopad na úkony v trestním řízení, např. na tzv. nutnou obhajobu, tedy situaci, kdy je rozhodně na místě mít v trestním řízení obhájce a trestní řád účast obhájce v řízení vyžaduje.

Jelikož s novelizací spojených změn je celá řada a vyžadovaly by si podstatně větší prostor, zmíníme nyní v našem článku na stránkách JFK Legal jen některé podstatné.

Nově jsou hranice škod pro účely trestního zákoníku stanoveny takto:

škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 10.000 Kč, (dříve 5.000,- Kč)

škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, (dříve 25.000,- Kč)

větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, (dříve 50.000,- Kč)

značnou škodou pak škoda nejméně 1 000 000 Kč (dříve 500.000,- Kč)

škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč. (dříve 5.000.000,- Kč)

Citované změny se dotýkají všech trestných činů, jejichž znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty je i obvinění ze způsobení škody nebo získaného (opatřeného) prospěchu.

Změna § 138 odst. 1  může v praxi navodit řadu  aplikačních situací a otázek, které vám advokáti JFK Legal se specializací na trestní právo rádi zodpoví. Mohou to být právě otázky jako:

Co když je někdo obviněn z trestného činu, jehož znakem je škoda či prospěch a k činu mělo dojít v době po 1.10.2020 ? Jaké bude posuzování věci pokud u pokračujícího trestného činu, jeho některé dílčí útoky měly být spáchány do 30.9.2020 a některé až po 1.10.2020?

A co pokud je někdo obviněn z pokusu nebo přípravy? Co účastenství (spolupachatelství, návod, pomoc) na trestném činu?

Za jakých podmínek bude možno z hlediska uvedených období (do 30.9.2020 a od 1.10.2020)  použít zákona pro pachatele příznivějšího?

Možný zánik trestnosti dle trestního zákoníku

 Významnou částí řešených situací budou okolnosti, kdy dle ustanovení trestního zákoníku obsahuje skutková podstata trestného činu znak „škoda nikoli nepatrné“ a změnou hranice škody bude moci dojít k řešení věci pouze jako přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, či podle ustanovení jiných zákonů.

Další částí řešených situací může být okolnost zmírnění právní kvalifikace. Tato okolnost se může mimo jiné (např. snížení trestní sazby) promítnout i do lhůty trvání vazby.

Možné promlčení trestných činů

V důsledku předmětné novelizace může k 1.10.2020 dojít (za určitých podmínek) k poměrně zásadním změnám promlčecích lhůt [§ 34 odst. 1 písm. a) až e) trestního zákoníku] u konkrétních trestných činů. Doporučujeme případně Váš případ konzultovat. Rádi dopad novelizace na otázku promlčení prověříme.

Procesní dopady na úkony trestního řízení vázané na trestní sazbu

V rámci nastavení řádné obhajoby vaší věci advokáti naší kanceláře JFK Legal v trestních věcech posuzují přípustnost použití úkonů v trestním řízení prováděných orgány činnými v trestním řízení. Typicky se to může týkat odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v konkrétní trestní věci, pokud je to podmíněno trestní sazbou trestného činu, pro který je řízení vedeno.

V případě jakéhokoli dotazu pro řešení vašeho konkrétního problému spojeného s trestním řízením, neváhejte se na nás obrátit.

V dalším díle zmíníme novinky v okolnostech podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání.

Advokáti JFK Legal se specializací na trestní právo jsou vám plně k dispozici pro řešení vaší konkrétní životní situace spojené s trestním právem.

JUDr. Michal Kellner, advokát